1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky spoločnosti ELPO s.r.o., so sídlom Venevská 761, 990 01 Veľký Krtíš IČO 31616666, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 2252/S (ďalej len predávajúci) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len kupujúci) prostredníctvom internetového obchodu www.elpo-nabytok.sk.

Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán tejto zmluvy.

2. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.elpo-nabytok.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi v celom rozsahu súhlasí. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká v okamihu odoslania objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím a následným overením na strane predávajúceho.

Samotné, automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväznú objednávku.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí. Označené údaje sú povinné a bez ich vyplnenia nie je možné objednávku dokončiť. Správnosť a úplnosť poskytnutých údajov môže byť zo strany predávajúceho overená telefonicky alebo e-mailom. Ak sa ani v jednom prípade nepodarí s kupujúcim skontaktovať, môže predávajúci objednávku zamietnuť.

K akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenia tejto správne a úplne vyplnenej objednávky elektronickou formou (e-mailom) zo strany predávajúceho, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny objednaného tovaru (predávajúci teda negarantuje cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovom obchode www.elpo-nabytok.sk v čase uskutočnenia objednávky, nakoľko je táto cena závislá od zmeny dodávateľských cien predmetného tovaru).

Predávajúci je oprávnený v prípade objednávky tovaru presahujúceho sumu 1000 €, vyžiadať od kupujúceho finančnú zálohu v dohodnutej výške, formou preddavkovej faktúry.

Kupujúci má právo odstúpiť od objednávky do 24 hodín od jej odoslania a to iba v prípade, že tovar ešte nebol predávajúcim expedovaný kupujúcemu. Odstúpiť od objednávky je možné iba písomnou formou (e-mailom alebo faxom). Potvrdenie odstúpenia od objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom alebo faxom).

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O odstúpení od objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade stornovania objednávky zo strany kupujúceho alebo predávajúceho, ak kupujúci už vopred zaplatil za zrušenú objednávku, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak.

3. Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje odoslať alebo pripraviť k osobnému odberu kupujúcemu objednaný tovar v čo možno najkratšom možnom termíne. Naše aktuálne dodacie lehoty nájdete tu >>. Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia a overenia záväznej objednávky predávajúcim.

Spôsob dodania tovaru záleží na voľbe kupujúceho, kedy kupujúci uvedie spôsob dodania tovaru v objednávke.

Miestom dodania tovaru sa rozumie presná adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

Kurier: Predávajúci odosiela kupujúcemu objednaný tovar prepravnou spoločnosťou Toptrans na adresu uvedenú kupujúcim v záväzné objednávke. Cena prepravy je stanovená podľa aktuálnych taríf prepravcu tu >>. O odoslaní zásielky informuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ si kupujúci zásielku neprevezme v stanovenej lehote a neinformuje predávajúceho dopredu o skutočnosti, že si zásielku nemôže prevziať, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu vzniknuté vynaložené náklady spojené so zabalením a odoslaním zásielky. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo poškodenia zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu alebo faktúry kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splňovala všetky podmienky a náležitosti a prípadná neskoršia reklamácia ohľadom porušenia obalu zásielky nebude uznaná.

Osobný odber: Kupujúci si môže tovar vyzdvihnúť osobným odberom v predajni predávajúceho vo Veľkom Krtíši (Venevská 761, 990 01 Veľký Krtíš). Prevzatie tovaru osobne v predajni musí byť vždy vopred písomne potvrdené predávajúcim.

4. Cena tovaru a platobné podmienky

Všetky ceny na stránkach internetového obchodu www.elpo-nabytok.sk sú uvádzané s DPH a sú platné v čase odoslania záväznej objednávky kupujúcim. Zvýhodnené ceny (aktuálne zľavy) konkrétnych tovarov sú zreteľne označené. Platnosť zvýhodnených cien trvá do vypredania zásob alebo počas trvania doby uvedenej na stránkach internetového obchodu www.elpo-nabytok.sk.

Kupujúci môže uhradiť kúpnu cenu, dobierku a dopravné osobne pri prevzatí tovaru od pracovníka externého dopravcu, ak je tovar zasielaný

  • v hotovosti na dobierku
  • prostredníctvom splátok
  • bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty
  • bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho:

č. účtu 1431141256 / 0200 vedený vo VUB, a.s.
IBAN: SK9102000000001431141256
BIC: SUBASKBX

V kúpnej cene tovaru nie je započítaný poplatok za dopravu.

Náklady spojené s montážou a vynáškou nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

:bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho:

č. účtu 1431141256 / 0200 vedený vo VUB, a.s.
IBAN: SK9102000000001431141256
BIC: SUBASKBX

Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je vyslovene uvedené inak, kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady spojené s dodaním tovaru.

V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od prevzatia tovaru.

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

Predávajúci je oprávnený, hlavne v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Všetok tovar zakúpený v internetovom obchode www.elpo-nabytok.sk môže kupujúci bez udania dôvodu vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru. Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona č. 108/2000 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Náklady na vrátenie tovaru znáša sám kupujúci, ktorý je povinný zaslať nepoškodený tovar (bez známok používania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale) na adresu spoločnosti ako zásielku s poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku – takto vrátený tovar nebude prijatý a predlžuje sa tým doba vybavenia!). Právo na odstúpenie od zmluvy kupujúci nemá, ak bol tovar zakúpený osobne na predajniach spoločnosti ELPO PLUS s.r.o.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou (faxom, mailom, poštou). Odstúpenie musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo účtu, na ktorý má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, záručného listu, návodu a dokladu o zaplatení v originálnom obale vo forme poistenej zásielky.

Po prijatí vráteného tovaru vráti predávajúci kupujúcemu do 15 dní už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, uvedenú v záväznej objednávke, formou bankového prevodu. Táto suma bude znížená o náklady, ktoré vznikli predávajúcemu s prepravou tovaru smerom ku kupujúcemu.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.)

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú z týchto povinností, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej objednávky) odstúpiť, ak sa stane jej plnenie nemožným, a nedohodne sa s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že kupujúci zaplatil objednaný tovar vopred (bankovým prevodom) a odstúpi od zmluvy z vyššie uvedených dôvodov, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu najneskôr do 7 dní od doručenia písomného odstúpenia od zmluvy.

6. Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok popisuje zásady a princípy uplatňované pri reklamácii dodávaného tovaru.

Ku každému tovaru je prikladaná faktúra, ktorá slúži aj ako záručný list Pokiaľ odberateľ zistí akýkoľvek rozdiel medzi dodacím listom a skutočne dodaným tovarom (druh alebo množstvo) alebo neobdržal zo zásielkou správne vyplnený dodací list, je povinný dodať ihneď (najneskoršie do 3 pracovných dní od obdržania zásielky) písomne správu predávajúcemu. Pokiaľ tak neurobí, vystavuje sa riziku, že mu neskoršia prípadná reklamácia nebude uznaná.

Dĺžka záruky je 24 mesiacov na nový tovar pokiaľ nie je uvedené inak. Táto doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. V prípade výmeny sa záručná doba nepredlžuje.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s prepravcom pri prevzatí)
  • neodbornou inštaláciou, zachádzaním či obsluhou
  • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami podmienkam uvedených v dokumentácii
  • tovar bol poškodený prírodnými živlami
  • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii

Postup pri reklamácii

Vždy nás informujte o reklamácii telefonicky alebo e-mailom.

Predávajúci sa zaväzuje okamžite po obdržaní písomnej reklamácie informovať kupujúceho o následnom postupe vybavenia reklamácie, o tom kam reklamovaný tovar doručiť.

Reklamovaný tovar doručí kupujúci predávajúcemu na vlastné náklady a to aj v prípade, že sa preukáže reklamácia ako oprávnená. Kupujúci je povinný zabaliť tovar do vhodného obalu, ktorý vyhovuje podmienkam prepravy. Pokiaľ tak neurobí a tovar bude nedostatočne chránený, nemusí byť reklamácia uznaná.

Predávajúci sa zaväzuje odstrániť závadu tovaru, ktorá je predmetom oprávnenej a správne uplatnenej reklamácie, výmenou za rovnaký výrobok alebo diel výrobku. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhoduje výhradne predávajúci.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie, najneskoršie do 30 dní od jej vzniku, čiže prevzatím tovaru predávajúcim. Predávajúci sa snaží okamžite reklamáciu vybaviť a zbytočne ju nepredlžovať.

7. Ochrana osobných údajov

ELPO, spoločnosť s ručením obmedzeným, Venevská 761, 990 01 Veľký Krtíš IČO: 31 616 666, DIČ: 2020472740, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracovávame zodpovedne, transparentne a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. Zaslaním objednávky zákazník v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOOÚ“) súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v kúpnej zmluve, a to najmä na účely plnenia povinností predávajúceho podľa kúpnej zmluvy, vrátane zabezpečenia prepravy, ako aj na marketingové účely predávajúceho. Na spracovanie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy so zákazníkom je oprávnený predávajúci a jeho zamestnanci, alebo sprostredkovateľ osobných údajov, ktorý spracúva osobné údaje v mene predávajúceho, podľa § 4 ods. 3 ZOOÚ, ako aj zmluvní partneri predávajúceho a ich zamestnanci vykonávajúci dopravu. Udelený súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov je dobrovoľný a platí až do odvolania, zákazník môže súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj bez udania dôvodu. Akékoľvek riziká, ktoré by mohli zákazníkovi vzniknúť v súvislosti s odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov nesie zákazník. Zákazník má právo v súlade s § 20 ods. 1 ZOOÚ vyžadovať a) informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 26 ods. 3 ZOOÚ, b) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie, c) vo odpis jej osobných údajov, d) opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, e) likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 13 ods. 1 ZOOÚ, f) likvidáciu jej osobných údajov, ak došlo k porušeniu ZOOÚ. Blizsie informácie nájdete tu.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky spolu s reklamačným poriadkom platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami ako aj s reklamačným poriadkom a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.

Platné obchodné podmienky a reklamačný poriadok sú k dispozícii na stránkach internetového obchodu predávajúceho a každý kupujúci je pri kúpe tovaru na ne upozornený a má sa možnosť s nimi oboznámiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok a reklamačného poriadku, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na stránkach internetového obchodu www.elpo-nabytok.sk.

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok nadobúdajú platnosť dňa 1.6.2012.